Izdelki, ki nastanejo

Delovni pripomočki
Osnova za učiteljevo delo sta učni načrt in katalog znanj. Učni načrt predpisuje vsebine in cilje za posamezni razred, v katalogu znanj pa je zapisano, kaj naj bi učenci znali. Posebej so označena minimalna in temeljna znanja. Med več učbeniki in delovnimi zvezki, ki so na voljo za posamezni predmet, se odloči za najprimernejše. Razredni učitelj potrebuje tudi priročnike, strokovno literaturo in strokovne revije. Priporočljivo je, da ima na voljo tudi pripomočke za terensko delo. V zadnjem času je skoraj nepogrešljiv računalnik z dodatno opremo. Priporočljivi pripomočki so še TV, videorekorder, kamera, diaprojektor in grafoskop.
Izdelek in storitev
Učitelj mora učencem omogočiti razvoj na različnih področjih ob upoštevanju sposobnosti, nagnjenj in interesov posameznega učenca.
Rezultat iskanja slik za pouk v solahRezultat iskanja slik za pouk v solah zvezki