Naloge, ki jih opravlja

Razredni učitelj se pripravlja na pouk vsebinsko, o tem kaj bo učil, ob tem pa je pomembna metodično-didaktična priprava, kjer načrtuje, kako bo učil. Za vsebinsko pripravo uporabljajo učni načrt. Kako vsebine predstaviti učencem, je zahtevno delo. Učitelj upošteva razvojno-osebnostne lastnosti otrok določene starosti in vodilo, da delo organizira tako, da učenci sami osvajajo nova znanja in da se ob tem dobro počutijo. Pomembno je, da otroke za delo motivira.  Vse to zahteva od učitelja vedno nova iskanja in ustvarjalnost. Priprava na pouk in analiza dela potekata v službenem času v šoli. Zelo dobro je, če obstajajo možnosti za timsko načrtovanje z učitelji, ki učijo v paralelkah. Takšne priprave so ponavadi bogatejše, saj svoje zamisli prispeva več učiteljev in izberejo lahko le najboljše.
Seveda se lahko učitelj na delo pripravlja tudi doma. V učiteljevo obvezo spada tudi popravljanje nalog in izdelkov, kar lahko opravi v šoli po pouku ali doma. Ena izmed odgovornih nalog je preverjanje in ocenjevanje znanja. Vsak dan učitelji o učencih sproti zapisuje vsebino in cilje, ki jih osvajajo pri pouku, v dnevnik, kamor beleži tudi kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve ter navzočnost učencev. Ob koncu šolskega leta osebne podatke vsakega učenca zapiše v matično knjigo. Pomembna učiteljeva naloga je razredništvo. Razrednik skrbi za razred kot celoto in rešuje probleme, če se pojavijo.
Med njegove naloge sodi tudi vsebinska priprava in izvedba vsaj treh roditeljskih sestankov, na katerih starše seznanja z delom v razredu, disciplino, težavami, če se pojavijo, in seveda s pozitivnimi izkušnjami. Na govorilnih urah, ki jih organizira običajno tedensko ali na štirinajst dni, vodi osebne razgovore s starši, lahko tudi ob navzočnosti otroka. V zadnjem času razredniki pogosto pripravljajo tudi dneve odprtih vrat in tako omogočijo učencem, da staršem sami predstavijo delo v šoli. Potrebno je tudi stalno strokovno izpopolnjevanje, kajti učitelj se mora sproti seznanjati z novostmi in spremembami na strokovnem področju.