Primerna izobrazba

Za poklic razredni učitelj se zahteva univerzitetna izobrazba pedagoške smeri razredni pouk na katerikoli od pedagoških fakultet. Po določenem času učitelj pripravnik pred komisijo opravlja strokovni izpit.

1.stopnja:

Pridobljen strokovni naziv: profesor/profesorica razrednega pouka 
Skrajšana oblika: prof. raz. pouka 

Število let: 4
Število semestrov: 8

Praktično usposabljanje oz. pedagoška praksa v univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk, 1. stopnja, je ena od študijskih obveznosti študentov vseh letnikov. Obstajajo štiri oblike prakse, in sicer: opazovalna, integrirana, vodena in strnjena oblika, ki se spiralno nadgrajujejo in povezujejo tekom celotnega izobraževanja v našem programu. Temeljni cilj te študijske oblike je povezovanje teoretičnih izhodišč z empiričnimi refleksivnimi izkušnjami avtentičnih situacij.

2.stopnja

Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica razrednega pouka

Skrajšana oblika: mag. prof. raz. pouka

Število let: 1
Število semestrov: 2

V študijski program 2. stopnje Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje na razredni stopnji (1441) v obsegu 240 ECTS. 2. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanja na razredni stopnji (1441).

Opis praktičnega usposabljanja

V študijskem programu Razredni pouk, 2. stopnja, je praktično usposabljanje ena od študijskih obveznosti študentov. Študenti v okviru posameznega izbranega modula v prvem semestru na izbrani osnovni šoli opravijo strnjeno praktično usposabljanje v obsegu 180 ur (6 ECTS). Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral naravoslovno-tehnični modula poteka pri osnovnošolskih predmetih: matematika, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika. Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral družboslovno-humanistični modula poteka pri osnovnošolskih predmetih: slovenski jezik, spoznavanje okolja, družba. Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral modul estetika in gibanje poteka pri osnovnošolskih predmetih: likovna vzgoja, glasbena vzgoja in športna vzgoja. Študent opravlja učno delo samostojno pod vodstvom učitelja mentorja pri vseh dejavnostih pri pouku in zunaj njega, ki so načrtovane v času praktičnega usposabljanja.